วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ


สรุปบทที่ 1

                ปัจจุบันเราทุกคนต่างยอมรับว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่นิยมเรียกว่า IT มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทียบเท่ากับที่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลมีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป็นความหมายกว้าง และเป็นผลจากพลวัตของเทคโนโลยีที่ไม่สามารถกล่าวได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม เราสามารถกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ ระบบประมวลผล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันการใช้งานระบบสารสนเทศไม่เพียงเป็นระบบข้อมูลภายในองค์การ แต่ระบบการติดต่อสื่อสารและการจัดการสารสนเทศได้บูรณาการปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ขายวัตถุดิบ ลูกค้า และบุคคลอื่นที่มีผลต่อองค์การเข้าด้วยกัน

                คอมพิวเตอร์แบ่งส่วนประกอบสำคัญออกเป็น 4 ส่วนคือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล ปกติเราสามารถจำแนกคอมพิวเตอร์ตามราคา ขนาด และประสิทธิภาพในการประมวลผลออกเป็น 4 ประเภทคือ ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์ ประการสำคัญ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้การปฏิบัติงานของสมาชิกตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับกลาง หัวหน้างาน จนถึงพนักงานทั่วไปมีประสิทธิภาพขึ้น

                ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นชุดคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เราสามารถจำแนกชุดคำสั่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ชุดคำสั่งสำหรับระบบ และชุดคำสั่งประยุกต์ โดยชุดคำสั่งถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช่ระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปกติภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นภาษาเครื่องและภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ โดยภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ภาษาระดับต่ำ เช่น แอสแซมบลี และภาษาดับสูง เช่น ฟอร์แทรน โคบอล และปาสคาล เป็นต้น

                ภาษาในยุคที่ หรือ 4GL เป็นภาษาระดับสูงที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น ฐานข้อมูล การประมวลเอกสาร และการจักการตาราง เป็นต้น โดยที่ 4GL จะง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ลึกซึ้ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในยุคที่ 5 หรือ 5GL ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งช่วยให้การทำงานของผู้ใช้มีประสิทธิภาพขึ้น

                เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การส่งผ่านข่าวสารข้อมูลในระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน1  จงอธิบายความหมายและส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ตอบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม  และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผนจัดการและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

     เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ประการดังต่อไปนี้

      1  ระบบประมวลผล

      2  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

      3  การจัดการข้อมูล

2  เหตุใดการจัดการข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ตอบ  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่นำมาประยุกต์ในการประมวลผล การจัดการ การสื่อสาร  และการส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบทางกายภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร   และระบบเครือข่าย  ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนเทศทั้งภายในและนอกระบบ ให้สามารถดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน้าที่อะไร  และสามารถเปรียบเทียบกับอวัยวะส่วนใดของมนุษย์

     ตอบ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่เราสามารถเปรียบเทียบ CPU กับสมองของมนุษย์ที่มีหน้าที่หลัก 2  ประการ คือ

     1  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

     2  คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล

4 เราสามารถจำแนกคอมพิวเตอร์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ  เราสามารถจำแนกคอมพิวเตอร์ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

      1ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)เป็นคอมพิวเตอร์ทีทีขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและมีความเร็วสูง  ตลอดจนราคาแพงมาก มักจะถูกนำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ

       2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Maimframe) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์รับ  ส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

       3 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานสารสนเทศ สำหรับองค์การที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลในระดับปานกลาง

      4ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer)หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า PC จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง  ระบบที่กล่าวมา ในระยะแรก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมีศักยภาพค่อนข้างต่ำ

5  เหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่า “คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรกลที่เปลี่ยนแปลงโลก” และท่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ  เป็นความจริงไม่น้อย แต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในสังคมได้ เหมือนอย่างที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ถ้าขาดเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาสนับสนุน ปัจจุบันเราสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์การได้หลากหลาย ตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำวัน การวางแผนยุทธวิธี  และการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจโดยเทคโนโลยีสื่อสารจะช่วยเพิ่มผลผลิตและทางเลือกในการสื่อสาร และการจัดการข้อมูล

6  ชุดคำสั่งและภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร  และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

    ตอบ ชุดคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร และสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดคำสั่งจะทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนด ซึ่งเราสามารถแบ่งชุดคำสั่งออกได้เป็น 2 ประเภทต่อไปนี้

1ชุดคำสั่งสำหรับระบบ

2ชุดคำสั่งประยุกต์

7  ภาษายุดที่ หรือ 4GL เป็นอย่างไร  และมีความแตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์ในอดีตอย่างไร

    ตอบ  ภาษายุคที่ หรือ 4GL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนชุดคำสั่งและผู้ใช้ที่มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ  ต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์คือ

      1ง่ายต่อการเรียนรู้

      2ง่ายต่อการใช้งาน

      3มีประสิทธิภาพสูง

จงยกตัวอย่างและอธิบายรายละเอียดของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ต่องานสานสนเทศขององค์การ

    ตอบ  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคนนาคม  ช่วยให้ระบบงานของคอมพิวเตอร์มีศักยภาพสูงขึ้นโดยขยายตัวจากการจัดเก็บ การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการกระจายและรับ-ส่งข้อมูล  ระบบคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ประกอบในระบบสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย(Network)ซึ่งต้องต่อเชื่อมบุคคลและองค์การเข้าด้วยกัน การต่อเชื่อมของระบบ การเมือง  เศรษฐกิจ  และองค์การ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น