วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน


กรณีศึกษา 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. จงอภิปรายว่าวิธีการในระบบการสำรองที่นั่งของสายการบิน สามารถช่วยให้สายการบินปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นได้อย่างไร
ตอบ  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบการจองตั๋วเครื่องบินนั้น จะทำให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก เมื่อเทียบกับระบบเดิม ปัจจุบันสายการบินต่าง ๆ ได้มียอดการจองที่นั่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้น โดยเฉพาะสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ นั้นมีรายได้ที่มาจากการจองตั๋วผ่านเครือข่ายมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทวิธีการในระบบสำรองที่นั่งในสายการบินสามารถช่วยให้สายการบินปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น คือ ราคาตั๋วถูกลงสำหรับการเดินทางกลุ่ม (package)ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆ ทำให้สายการบินมีรูปแบบของการจัดชั้นบริการตามความต้องการของผู้โดยสารได้ 

2.แต่ละสายการบินมีระบบการสำรองที่นั่งแตกต่างกันอย่างไร และแต่ละระบบมีข้อได้เปรียบซึ่งกันและกันอย่างไร นอกจากนั้นระบบต่าง ๆ เหล่านั้นได้สร้างความยุ่งยากให้กับสำนักงานตัวแทนสายการบินและสายการบินเล็ก ๆ อย่างไร
ตอบ    
แต่ละสายการบินมีระบบสำรองที่นั่งแตกต่างกันคือ สายการบิน ที.ดับบลิว.เอ (TWA) มีระบบการจองตั่ว เรียกว่า ปาร์ส (Pars) และสายการบินเดลต้า (DELTA)มีระบบจองตั๋วชื่อว่า ดาต้าส (Datas) ข้อได้เปรียบที่แต่และสายการบินปฏิบัติ คือ 
1. แสดงรายการของสายการบินตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนแสดงรายการของคู่แข่ง 
2.ตั๋วแทนจำหน่ายตั๋วเดินทางจะทำสัญญาข้อตกลงไว้ในวันซื้อตั๋วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการของระบบคู่แข่ง  
3. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินจะระบุไว้ในระบบสำรองที่นั่ง  
4.เสนอเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักงานเพื่อให้ตัวแทนประมวลผลของตนเองแล้วต่อเชื่อมตรง (On-line) ในการจองตั๋วสายการบิน 
                5.เพิ่มจำนวนการให้บริการที่เสนอผ่านระบบสำรองที่นั่ง เช่น สำรองการเช่ารถ และห้องพักของโรงแรม ระบบต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างความยุ่งยากให้กับสำนักงานตัวแทนสายการบินเล็กๆ จากการแข่งขันที่รุ่นแรงทำให้บางบริษัท เช่น อิสเทิร์น (Eastern Airlines) และแพนเอ็ม (PAN AM) ปิดกิจการลง  ทำให้มีการล้มละลายของแต่ละสายการบินขึ้น มีการสำรองที่นั่งสายการบินเพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และปิดกั้นคู่แข่งโดยให้ลูกค้าทำสัญญาการเดินทางในการจองตั๋วบริการความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสามารถเช่ารถและจองห้องพักของโรงแรมให้ลูกค้าได้ การบริการสำรองที่นั่งสายการบินผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋วและปิดกั้นคู่แข่งโดยเปิดบริการแบบใหม่ๆ คือ ต้องรู้ข้อมูลจากกลุ่มที่มารับบริการว่ากลุ่มไหนชอบอะไร  จัดบริการเสริมตามความต้องการให้เหมาะสมกับผู้มารับบริการ

3.มีการใช้ระบบสำรองที่นั่งสายการบินเพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่ายตั๋วและปิดกั้นคู่แข่งขันอย่างไร
ตอบ 
มีการสำรองที่นั่งสายการบินเพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และปิดกั้นคู่แข่งโดยให้ลูกค้าทำสัญญาการเดินทางในการจองตั๋วบริการความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสามารถเช่ารถและจองห้องพักของโรงแรมให้ลูกค้าได้

4.ท่านคิดว่าระบบการสำรองที่นั่งของสายการบินควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบชั้นของการบริการแบบใหม่ ๆ และให้มีประสิทธิผลได้อย่างไร บริการเสริมอะไรที่ท่านคิดว่าควรจะเสนอให้แก่ผู้โดยสาร และท่านจะทำอย่างไรให้ผู้โดยสารสนใจในสิ่งที่ท่านเสนอเหล่านี้
ตอบ 
การบริการสำรองที่นั่งสายการบินผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋วและปิดกั้นคู่แข่งโดยเปิดบริการแบบใหม่ๆ คือ ต้องรู้ข้อมูลจากกลุ่มที่มารับบริการว่ากลุ่มไหนชอบอะไร  จัดบริการเสริมตามความต้องการให้เหมาะสมกับผู้มารับบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น