วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 2 ผู้ทำการค้ารถยนต์ได้ใช้ระบบสารสนเทศหลายรูปแบบ เพื่อชิงความเปรียบในการแข่งขัน


กรณีศึกษา 2 ผู้ทำการค้ารถยนต์ได้ใช้ระบบสารสนเทศหลายรูปแบบ เพื่อชิงความเปรียบในการแข่งขัน

1.จงบรรยายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการค้ารถยนต์ใช้กันอยู่ว่าสามารถช่วยงานแต่ละฝ่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอย่างไร
ตอบ 
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มีความจำเป็นต่อการให้บริการ และบริหารทุกฝ่าย สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้านการค้า ให้ได้ตามความต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น โดยนำโปรแกรมอัตโนมัติมาใช้  คือ Videotext เพื่อตอบสนองลุกค้าได้สะดวกรวดเร็วของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจ

2.ผู้ประกอบการค้ารถยนต์กำลังใช้ระบบระหว่างองค์การ (Inter-organizational systems) ประเภทใด และระบบดังกล่าวอำนวยประโยชน์ให้ผู้ประกอบการค้าในงานบริการที่มีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างไร
ตอบ    
IOS เป็นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์การอื่นๆ ภายนอกตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป  เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสาร  หรือประสานงานร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ  โดยผ่านระบบ IOS จะช่วยให้การไหลของสารสนเทศระหว่างองค์การ หรือ  Supply  chain ซัฟพรายเชน เป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการวางแผน   ออกแบบ  พัฒนา  การผลิต และการส่งสินค้าบริการ

3.ระบบการฝึกอบรมโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย (Multi media) และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อื่น ๆ มีแนวโน้มว่าจะมีคุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการถ้ารถยนต์ในระยะยาวได้อย่างไร
ตอบ    
การฝึกอบรมโดยการนำไมโครคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่มีทั้งภาพ  เสียง  สื่อประสมต่างๆ ให้ความสนใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเกิดความสนใจยิ่งขึ้น ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ  เจ้าหน้าที่ /พนักงาน  ในองค์กร ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.จงบอกชื่อระบบอื่น ๆ มา 3 ระบบที่ท่านคิดว่าจะช่วยให้ผู้ค้ารถยนต์ เช่น บริษัท Franklin Cheurolet Toyotaมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้อื่นได้ นอกจากนั้นท่านคิดว่าระบบที่ได้แนะนำมานั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าได้อย่างไร ถ้าหากว่าทำตามข้อเสนอแนะของท่าน
ตอบ    
Management Informaion Systems(MIS)
ระบบ MIS หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นระบบสาสนเทศรวบรวมข้อมูล สารสนเทศทั้งหมดภายในองค์กร อันเป็นผลมาจากการประมวลผลในระบบ DP เพื่อให้สามารถเรียกใช้ในลักษณะแบ่งเป็นและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่างๆ แสดงการไหลของข้อมูลสารสนเทศ  ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเกิดภาพรวมในการตัดสินใจ
Executive information Systems(EIS)
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้หลักการและวิธีการเดียวกับระบบ DSS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบการตัดสินใจที่ซับซ้อน ต้องการความแม่นยำและรวดเร็วในการตัดสินใจจากสภาวะ หรือผลกระทบภายนอกองค์กร  ดังนั้น แหล่งสารสนเทศภายนอกต่างๆ เช่นสำนักข่าว CNN ROUITER   ตลาดหุ้น  ห้องสมุด ฯลฯ  จะได้รับการโยงเข้าสู่ระบบ  EIS เพื่อให้ผู้บริการสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  และหาข้อมูลได้ตามความต้องการc
Expert Systems (ES)
ระบบ ES หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่นำวิทยาการของปัญหา  ประดิษฐ์ เข้ามาใช้จัดการสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้   Knowledge ในเฉพาะสาขาหรือเฉพาะด้าน ดังนั้นระบบผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างฐานความรู้Knowledge  base และกลไกในการตั้งคำถามและหาคำตอบจาก Knowledge base ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการถามและตอบ สิ่งที่ถามเสมือนหนึ่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น