วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 8 ระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ก่อให้เกิดระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ ในเชิงพาณิชย์กรณีศึกษา 8 ระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ก่อให้เกิดระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ ในเชิงพาณิชย์

1. ให้ยกตัวอย่างเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกที่ใช้ทางพาณิชย์อย่างน้อย 3ประเภท ซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงในกรณีศึกษานี้ จงอธิบายตัวอย่างแต่ละประเภทของท่านจะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าอย่างไร
ตอบ   
 ระบบสื่อสารเคลื่อนที่  หรือที่เรียกว่าระบบเซลลูลาร์โฟน  (cellula  phone  system)  ที่ใช้กับโทรศัพท์  ทำให้มีโทรศัพท์ติดรถยนต์  โทรศัพท์มือถือ  ปัจจุบันการสื่อสารระบบนี้เป็นที่แพร่หลายและนิยมใช้กันมาก  ลักษณะการทำงานของระบบสื่อสารแบบนี้คือ  มีการกำหนดพื้นที่เป็นเซลเหมือนรวงผึ้ง  แต่ละเซลจะครอบคลุมพื้นที่จำนวนหนึ่ง  มีระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างเซลเข้าด้วยกัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการไว้ทั้งหมด  ดังนั้นเมื่อเราอยู่ที่บริเวณพื้นที่บริการใด  และมีการใช้โทรศัพท์มือถือ  สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือจะเชื่อมโยงกับสถานีรับส่งประจำเซลขึ้น  ทำให้ติดต่อไปยังข่ายสื่อสารที่ใดก็ได้  ครั้นเมื่อเราเคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่ก็จะโอนการรับส่งไปยังเซลที่อยู่ข้างเคียง  โดยที่สัญญาณการสื่อสารไม่ขาดหาย
ในอนาคตมีโครงการที่จะใช้ดาวเทียมเป็นตัวควบคุมการสื่อสารประจำเซล  โดยพื้นที่ทั่วโลกจะสื่อสารถึงกันได้หมด  โครงการสื่อสารได้นี้จะใช้ดาวเทียมที่โคจรในวิถีวงโคจรที่อยู่ห่างจากพื้นโลกไม่เกิน  10,000  กิโลเมตร  และใช้ดาวเทียมประมาณ  66  ดวง  ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา  ดาวเทียมเหล่านี้จะไม่อยู่ในตำแหน่งคงที่  แต่โคจรไปรอบโลกตลอกเวลา  ทุกขณะบนพื้นโลกจะมองเห็นดาวเทียมหลาย ๆ ดวง  ดาวเทียมเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณสื่อสารบนพื้นโลกที่มีการแบ่งเป็นเซลไว้ให้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้หมด
อุปกรณ์บอกชี้ตำแหน่งบนพื้นโลก     พัฒนาการทางด้านอวกาศทำให้ประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านนี้ส่งดาวเทียมขึ้นไปบนท้องฟ้าได้มากมาย  มีหลายประเทศส่งดาวเทียมขึ้นไปบนท้องฟ้า  3 ดวง  ให้โคจรนิ่งอยู่ในตำแหน่งบนท้องฟ้าเพื่อรับส่งสัญญาณกับเครื่องบอกตำแหน่งบนพื้นโลก  เครื่องบอกตำแหน่งนี้มีขนาดเล็กเท่าวิทยุมือถือ  เมื่อส่งสัญญาณรับส่งกับดาวเทียมทั้งสามดวงนี้  ก็จะบอกตำแหน่งพิกัดเส้นรุ้ง  เส้นแวงบนพื้นโลกได้อย่างละเอียดตามตำแหน่งที่อยู่  เครื่องบอกตำแหน่งนี้ได้รับการนำมาใช้งานต่างๆ ได้มาก  เช่นใช้ติดรถยนต์เพื่อบอกตำแหน่งรถยนต์ในแผนที่  และคอมพิวเตอร์เลือกเส้นทางการเดินทางที่ดีให้  ใช้สำหรับงานสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์  ใช้ในการคำนวณหาระยะทางของสองจุดในพื้นที่โลกที่อยู่ห่างไกลกันได้อย่างเม่นยำ  ใช้ในระบบการติดตามโจรผู้ร้ายของกรมตำรวจ  เพื่อส่งรถสายตรวจไปยังบริเวณที่เกิดเหตุให้รวดเร็วที่สุด

2. เหตุใดองค์การจึงควรใช้ระบบ GPS ด้วยความระมัดระวัง และหากมีการนำระบบGPS ไปใช้เร็วเกินไปโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนจะมีผลอย่างไร
ตอบ     
ก่อนอื่นผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์นำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณGPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ทำการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้ เสียงนำทางก็จะทำงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง เช่นถ้าโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียงเตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอกไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรมก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่แรก และตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆ หากมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะคำนวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่เองอัตโนมัติ เมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจำลองเส้นทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความสามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การนำทางสอดคล้องกับการเดินทางมากที่สุด หรืออาจใช้ในการหลอกเครื่องเพื่อให้นำทางไปยังเส้นทางที่ต้องการแทนที่เส้นทางที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น

3. ท่านคิดว่าในการตัดสินใจค่อย ๆ ลดสัญญาณดาวเทียม (Satellite signal) ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผลยับยั้งการพัฒนาการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือไม่ แสดงเหตุผลประกอบ
ตอบ   
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เพราะกระทรวงกลาโหมได้เตรียมเครื่องมือเพื่อที่แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการลดสัญญาณดาวเทียม แต่ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ยังพัฒนาระบบต่อไปเพื่อช่วยกำหนดทิศทางในการเดินทาง การขนส่ง ร้านอาหารซึ่งมีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และส่งผลทำให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงมาก

4. ถ้าท่านพยายามที่จะทำให้เจ้านายของท่านเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับการนำระบบ GPS มาใช้งานในบริษัท ท่านจะอธิบายถึงเรื่องความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างไร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของท่านเข้าใจและให้การยอมรับ
ตอบ    
ความสำคัญของGPS
GPSสามารถใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆ ครับ เช่น ที่พัก โรงแรม ปั๊มน้ำมัน จุดพักรถ ฯลฯ นอกจากนั้นยังใช้บอกเส้นทางการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เส้นทางที่ประหยัดเวลาและน้ำมัน บอกเส้นทางที่รถไม่ติดและใกล้ที่สุด และยังเป็นไกนด์นำเที่ยวให้เราได้อีกด้วย และมั่นใจได้ว่า จะไม่หลงทาง เพราะความแม่นยำของ GPS ในปัจจุบันความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ไม่เกิน 10 เมตร เท่านั้น และในอนาคตจะอยู่ในระดับไม่เกินเซนติเมตร
ความจำเป็นของGPS   
เห็นประโยชน์หลายหลากของเจ้าระบบจีพีเอส แล้วหลายคงนึกว่า มันต้องจำเป็นแน่นอน แต่จากการทดลองใช้ ทำให้เราพบว่า หากเป็นเส้นทางคุ้นเคยหรือรู้อยู่แล้ว เจ้าจีพีเอสไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงหากเรากำลังจะเดินทางไปในจุดที่ไม่เคยไปมาก่อน เจ้าจีพีเอสจะมีประโยชน์อย่างมาก และจะขาดไม่ได้หากเป็นการเดินทางในถนนเปลี่ยวหรือกลางค่ำกลางคืน ไม่อาจสอบถามใครได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับซอฟแวร์อัพเดตข้อมูลถนนใหม่ๆ ครบถ้วนด้วย จำเป็น และมีประโยชน์มาก เพราะเราสามารถเดินทางไปได้ทุกแห่งที่อยากไป และหากเกิดปัญหาจีพีเอสก็ช่วยได้ อย่างเช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้รถยางแตกตอนกลางคืนผมก็ใช้ระบบนี้เพื่อหาร้านซ่อมว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งผมก็ไม่ผิดหวัง
ประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถนำทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ กำหนดจุดสนใจต่าง ๆ ได้ ใช้ในการวัดพื้นที่ การสำรวจ การเดินป่า การเดินเรือ ซึ่งสามารถนำทางกลับสู่ตำแหน่งตั้งต้นได้ และการบันทึกข้อมูลสำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้ง ในเรื่องการขนส่งมีการนำ GPS ไปใช้เป็นระบบติดตามรถยนต์ เพื่อควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทาง ลักษณะการขับรถ และการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ในรถ เช่น อุณหภูมิ ตู้แช่สินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และในด้านความปลอดภัยก็สามารถทราบถึงตำแหน่งของรถว่าอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบติดตามรถ
ความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่นตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของเรา พร้อมทั้งแสดงแผนที่หรือนำทางไปยังจุดหมาย อย่างรวดเร็วโดยไม่หลงทาง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับซอฟแวร์ด้วยว่า มีข้อมูลอัพเดตเพียงไร เนื่องจากมีถนนตัดใหม่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ นอกจากความสามารถในการระบุตำแหน่งแล้ว อนาคตระบบจีพีเอส ยังจะสามารถบอกถึงสภาพการจราจร และแนะนำเส้นทางที่โล่งให้แก่เราได้ อีกทั้งในทางทฤษฎีระบบจีพีเอสยังสามารถช่วยเราติดตามรถ หากเกิดกรณีถูกลักขโมยไป เพราะมันจะสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างชัดเจน (ให้ลองนึกถึงเวลาเครื่องบินตกแล้วมีการติดตาม หรือนาฬิกาบางยี่ห้อที่มีการนำระบบจีพีเอส นี้ติดตั้งไว้ สำหรับกรณีขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน)
เดินเรือ และการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ในรถ เช่น อุณหภูมิ ตู้แช่สินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และในด้านความปลอดภัยก็สามารถทราบถึงตำแหน่งของรถว่าอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบติดตาม สามารถนำทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ กำหนดจุดสนใจต่าง ๆ ได้ ใช้ในการวัดพื้นที่ การสำรวจ การเดินป่า การเดินเรือ ซึ่งสามารถนำทางกลับสู่ตำแหน่งตั้งต้นได้ และการบันทึกข้อมูลสำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้ง
เรื่องการขนส่งมีการนำ GPS ไปใช้เป็นระบบติดตามรถยนต์ เพื่อควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทาง ลักษณะการขับรถ และการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ในรถ เช่น อุณหภูมิ ตู้แช่สินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และในด้านความปลอดภัยก็สามารถทราบถึงตำแหน่งของรถว่าอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น