วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 7 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) ของบริษัทเงินทุน Fidelityกรณีศึกษา 7 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) ของบริษัทเงินทุน Fidelity

1. ข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (EIS) มีอะไรบ้าง
ตอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสาหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกันทาให้ผู้บริหารไม่ต้องจากคำสั่ง
ข้อดีของระบบ EIS
1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน
2. การใช้งานไม่จาเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
3. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ
4. ทาให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น
5. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา
6. ทาให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น
ข้อด้อยของระบบ EIS
1. มีข้อจำกัดในการใช้งาน
2. อาจทาให้ผู้บริหารจานวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไป
3. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ
4. ไม่สามารถทาการคานวณที่ซับซ้อนได้
5. ระบบอาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้
6. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
7. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล

2. เหตุใดการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (EIS) จึงเป็นการยากมากสาหรับบริษัท เงินทุน
Fidelity
ตอบ
การที่จะนาระบบงานใหม่ๆ เข้ามาใช้กับบริษัทนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือผู้บริหารระดับสูง
เนื่องจากผู้บริหารเหล่านั้นบางคนไม่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แต่ต้องมาศึกษาระบบ (Famis) และวิธีการใช้งาน ซึ่งบางครั้งอาจทาให้ผู้บริหารคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากสาหรับตนเอง และไม่มีแรงจูงใจในการศึกษาการใช้งานอย่างจริงจังการรั่วไหลของข้อมูล เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริหารระดับสูงกังวลมาก หากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท Fidelity ที่อยู่ในระบบเฟมิส ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งทางธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อการดาธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบริษัทที่ร่วมทุนอยู่เกือบร้อยบริษัท ดังนั้นการควบคุมข้อมูลเป็นสิ่งที่ทำได้อยาก

3. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศสาหรับ ผู้บริหาร (EIS) ของบริษัทเงินทุน Fidelity จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร
ตอบ
1. ผู้บริหารไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง เนื่องผู้บริหารบางคนที่ไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
แต่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเฟมิส (Famis) และสามารถตัดสินใจในการกาหนดทิศบางการบริหารงาน
ของ Fidelity จากข้อมูลที่แสดงผ่านระบบ EIS
2. ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทางานของผู้บริหาร จะเห็นว่าหลังจากที่
Fidelity มีการนาระบบ ระบบเฟมิส (Famis) เข้ามาใช้งาน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบต่างมีความพึงพอใจ และการบริหารงานด้านการเงิน ด้านข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้บริหารสามารถใช้งานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ Excel หรือโปรแกรมต้นแบบของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (EIS)
3. ระบบมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากระบบเฟมิส (Famis) มีการควบคุมระบบให้สามารถตอบสนอง
ต่อการใช้งานของผู้บริหารระดับสูง ระบบมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) หรือเจ้าหน้าที่ระบบการบริหารด้านข่าวสาร รวมทั้งนายอัลเบิร์ด นิคมี ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาระบบแล
ะหัวหน้าโครงการระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (EIS) เป็นผู้ควบคุมดูแล
4. ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด บริษัท Fidelity ทาการบริหารกิจการเงินทุนร่วม
(Mutual fund) มากกว่า 60 ราย รวมทั้งบริษัทเงินทุน McGallan ด้วย บริษัทที่ใหญ่ที่สุด คือ American
Mutual Fund ซึ่งดาเนินงานกิจการที่มีมูลค่าถึง 165 พันล้านดอลลาร์ หากบริษัท Fidelity ไม่มีการนา
ระบบเฟมิส (Famis) เข้ามาใช้บริหารจัดการ EIS จะเห็นว่าการควบคุม การบริหารจัดการบริษัทที่ร่วมทุนด้วยเป็นสิ่งที่ทาได้อยาก เพราะนอกจากจะเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น