วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรณีศึกษา 10 โครงการใหญ่ที่สร้างปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกากรณีศึกษา 10 โครงการใหญ่ที่สร้างปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกา

1. ปัญหาใดที่กล่าวถึงในกรณีศึกษานี้ที่ควรต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเหตุใด
ตอบ     
รัฐบาลต้องวางระบบ MIS ของรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะให้ส่วนราชการต่าง 
นำไปใช้รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับระบบที่รัฐบาลได้วางไว้และรัฐบาลต้องออกกฎหมายระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อบังคับให้ส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

2. จากเรื่องที่ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อะไรคือสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงที่รัฐบาลพบเมื่อจะทำการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว
ตอบ     
ข้าราชการระดับผู้บริหารในส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบ  IT    เนื่องจากเป็นคนรุ่นเก่า  ระบบตอมพิวเตอร์ไม่ได้นำมาใช้ตั้งแต่แรก ความเชื่อมั่นทั้งผู้ให้บริการในภาครัฐและผู้รับบริการของระบบ IT  ไม่มีความเชื่อถือเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย  ตัวอย่างเช่น  ระบบควบคุมการเข้า-ออก หน่วยงาน  ระบบการเก็บรักษาข้อมูลด้านต่าง ๆระบบเครือข่าย IT  ของประเทศไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการ Internet ตำบลโครงการ Internet โรงเรียน การพัฒนาการตรวจสอบระบบ    ภาครัฐต้องให้ความสำคัญโดยเน้นการเรียนการสอนที่มีความรับผิดชอบ   ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานในการตรวจสอบ    เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชากรมีความรับผิดชอบ

3. เมื่อท่านอ่านกรณีศึกษานี้แล้ว ท่านคิดว่ามีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการเหล่านั้นลงไป และสามารถเพิ่มการป้องกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ตอบ     
พัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญในการเก็บข้อมูลเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าราชการระดับผู้บริหารต้องเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อน 60 ปี  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้รองรับระบบได้ข้าราชการระดับผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เป็นเป็นอย่างดีบุคลากรระดับรากหญ้าต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ IT  พัฒนาระบบ IT  ให้มีความเชื่อถือทั้งระบบรัฐบาลต้องเห็นความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา IT รัฐบาลต้องส่งบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมการดูแลระบบประจำตำบลและโรงเรียนต่าง ๆระบบเครือข่ายพื้นฐานทั้งระบบของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบสามารถค้นคว้าได้และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันโดยรัฐบาลต้องดูแลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ไม่มีข้อแม้รัฐบาลต้องควบคุมระบบเครือข่ายทั้งระบบของประเทศ รวมถึงของเอกชนต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบันโดยไม่มีข้อแม้ระบบการเรียนการสอนของภาครัฐ ต้องมีหลักสูตรที่สอดแทรกให้มีจิตสำนึกในการให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นส่วนตน และส่วนรวมโดยเน้นพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระบิดาขอให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง”  ซึ่งเป็นการสร้างคนตั้งแต่เริ่มต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น